O ElektroEko

ElektroEko jest największą Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

ElektroEko to spółka akcyjna działająca według zasady not-for-profit. Oznacza to, że wszystkie wygenerowane przez spółkę środki inwestowane są w tworzenie i rozbudowę systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, a także w edukację ekologiczną.

Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już blisko 500 tysięcy ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi ponad 60% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce.

ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel, podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Moje miasto bez elektrośmieci – Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas III, szkół podstawowych. Jego podstawą metodyczną jest pakiet materiałów edukacyjnych, przygotowanych specjalnie na potrzeby realizacji programu, umożliwiający nauczycielom przeprowadzenie zajęć lekcyjnych. Powołany w ramach programu Fundusz Oświatowy daje szkołom szansę uzyskania bezpłatnego wyposażenia swoich placówek w pomoce dydaktyczne, więcej na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

Masz zużytą świetlówkę? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem – program zbiórki świetlówek kompaktowych z gospodarstw domowych, realizowany w największych miastach Polski min. na terenie Aglomeracji Śląskiej, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie czy Wrocławiu. Inicjatywa ta wspierana jest kampaniami z działaniami edukacyjnymi w mediach oraz materiałami drukowanymi. Więcej na www.zuzyteswietlowki.pl

 

 

ElektroEko realizuje zadania statutowe z najwyższą starannością, efektywnością i zadowoleniem Klientów. Prowadzi wiele inicjatyw, które są zauważane i doceniane m.in. przez Ministerstwo Środowiska. Za dotychczasowy wkład w budowę systemu zbierania ZSEE ElektroEko otrzymało prestiżowe wyróżnienia:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

W maju 2014 działalność ElektroEko została potwierdzona certyfikatem jakości ISO:

  • ISO 9001-2009                                                          
  • ISO 14001-2005

 

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 świadczy o funkjocnowaniu organizacji według standardów przyjaznych środowisku, dla której odpowiedzialność spoleczna i ochrona środoiwska są działaniami priorytetowymi. Dla ElektroEko przyznanie międzynarodowych certyfikatów ISO jest ukoronowaniem codziennej pracy nastawionej na prowadzenie działań mających na celu odzysk zużytego elektrycznego i elektronicznego sprzętu z polskiego rynku wg najwyższych standardów jakości i etyki biznesowej.